Derivasjon

Derivatkalkulator

Tangentlinje

Tangentlinje til f(x)f(x) i punkt aa:
l(x)=f(a)+f(a)(xa)l(x) = f(a) + f'(a)(x - a)

Integrasjon

Integratkalkulator

Buelengde og rotasjonsflater

Anta at ff er en kontinuerlig deriverbar funksjon på intervallet [a,b][a, b]. Da er lengden av grafen y=f(x)y = f(x) fra x=ax = a til x=bx = b gitt ved:

S=ab1+(f(x))2dxS = \int_{a}^{b} \sqrt{1 + (f'(x))^2}dx

Formel for arealet av overflaten til en funksjon rotert om x-aksen:

S=2πabf(x)1+(f(x))2dxS = 2\pi \int_{a}^{b}|f(x)|\sqrt{1 + (f'(x))^2}dx

Rotert om y-aksen

S=2πabx1+(f(x))2dxS = 2\pi \int_{a}^{b}|x|\sqrt{1 + (f'(x))^2}dx

Simpsons metods

For et bestemt integral på formelen abf(x)\int_{a}^{b}f(x) kan man estimere dette ved å regne ut funksjonen på en mengde, 2n punkt

Da blir estimatet abf(x)h3(f(x0)+4f(x1)+2f(x2)+4f(x3)+...+2f(xn2)+4f(xn1)+f(xn))\int_{a}^{b}f(x) \approx \frac{h}{3}(f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + ... + 2f(x_{n - 2}) + 4f(x_{n_1}) + f(x_n))

Der h=ba2nh = \frac{b - a}{2n}, og 2n2n er vilkårlig avhengig av hvor nøyaktig du vil estimere.

Feilen er gitt ved R2n(ba)5M4180(2n)4|R_{2n}| \leq \frac{(b - a)^5M_4}{180(2n)^4}, der M4M4 er maksverdien av den fjerderiverte(f(x)f''''(x)) i intervallet.

Eksempel

01x4\int_{0}^{1}x^4

Finn estimatet med 2n=42n = 4, og maksimalfeil av estimatet.

Her ser vi a=0a = 0, b=1b = 1.

Ut av det får vi h=ba2n=104=14h = \frac{b - a}{2n} = \frac{1 - 0}{4} = \frac{1}{4}, som er lengden på intervallene.

Vi får da:

01x414×13(f(0)+4(14)4+2f(12)+4f(34)+f(1))\int_{0}^{1}x^4 \approx \frac{1}{4}\times\frac{1}{3}(f(0) + 4(\frac{1}{4})^4 + 2f(\frac{1}{2}) + 4f(\frac{3}{4}) + f(1))
=112(04+4×(14)4+2×(12)4+4f(34)+14)= \frac{1}{12}(0^4 + 4\times(\frac{1}{4})^4 + 2\times(\frac{1}{2})^4 + 4f(\frac{3}{4}) + 1^4)
=112(0+164+18+8164+1)= \frac{1}{12}(0 + \frac{1}{64} + \frac{1}{8} + \frac{81}{64} + 1)
=112(15464)= \frac{1}{12}(\frac{154}{64})
=773840.2005208333= \frac{77}{384} \approx 0.2005208333

Som er estimatet vårt med 2n=42n = 4 av Simpsons metode.

Maksverdien, M4M_4 av den fjerderiverte av x4x^4 er konstant 24. Og vi får da maksimalfeil,
R2n(ba)5M4180(2n)4=R4(10)524180(4)4=24460800.0005208333|R_{2n}| \leq \frac{(b - a)^5M_4}{180(2n)^4} = |R_{4}| \leq \frac{(1 - 0)^524}{180(4)^4} = \frac{24}{46080} \approx 0.0005208333
Som var den feilen vi fikk fra fasit 0.2 i dette tilfellet

Konvergens

Dersom to rekker er konvergente så vil ikke rekken som ganger hvert ledd nødvendigvis være konvergent,
dette fordi de kan være alternerende med negativ/positiv

Differensialligninger

Dersom vi ønsker å finne en løsning av en differensialligning som oppfyller en bestemt startverdi kalles det et initialverdiproblem

Retningsfelt for differensialligninger

Uegentlig integraler

Type 1: Bestemte integraler som går fra eller til uendelig

Type 2: Bestemte integraler som har et udefinert punkt i intervallet, f.eks 011x\int_{0}^{1} \frac{1}{x}

af(x)dx=limTaTf(x)dx\int_{a}^{\infty} f(x)dx = \lim_{T \to \infty} \int_{a}^{T} f(x)dx

af(x)dx=limTTaf(x)dx\int_{-\infty}^{a} f(x)dx = \lim_{T \to \infty} \int_{-T}^{a} f(x)dx

f(x)dx=af(x)dx+af(x)dx\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{a} f(x)dx + \int_{a}^{\infty} f(x)dx

Misc

Dersom limxcf(x)lim_{x \to c} f'(x) ikke eksisterer så kan fortsatt f(x)f(x) være deriverbar i cc. F.eks. ved skviseteoremet

Dersom f(a)f'(a) eksisterer så er f(x)f(x) kontinuerlig i x=ax = a

f(a+x)+f(ax)=2f(a)f(a + x) + f(a - x) = 2f(a)

Derivatet av f.eks. sin(x)sin(x) med xx angitt i grader gir π180cos(x)\frac{\pi}{180}cos(x)

Skviseteoremet

Anta at f(x)g(x)h(x)f(x) \leq g(x) \leq h(x) holder i en omegn rundt et tall aa, bortsett fra muligens i aa selv, og at
limxaf(x)=limxah(x)=L\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} h(x) = L
Da vil også limxag(x)=L\lim_{x \to a} g(x) = L

Kvadratformelen

ax2+bx+c=0ax^2 + bx + c = 0
x=b±b24ac2ax = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}

“Perfect squares”

(a+b)2=a2+2ab+b2(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2
(ab)2=a22ab+b2(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2
(a+b)(ab)=a2b2(a + b)(a - b) = a^2 - b^2